ข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

ข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

บริษัทรถเช่าท้องถิ่น


 1. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี และมีใบขับขี่สากลหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง ณ วันทำสัญญา ทั้งนี้ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน
 2. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องใช้รถเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงจะไม่นำรถยนต์ที่เช่า/ยืมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุกหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่า/ผู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากผู้เช่า/ผู้ยืมฝ่าฝืนและผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมไม่สามารถติดต่อผู้เช่า/ผู้ยืมได้ภายใน 2 ชั่วโมง ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เช่า/ผู้ยืมได้ทันที
 4. ในกรณีที่ผู้เช่า/ผู้ยืม กระทำนอกเหนือข้อตกลงดังข้อ 2-3. ทำให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมต้องนำรถกลับคืน ผู้เช่า/ผู้ยืมยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำรถกลับตามที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมขอเรียกเก็บ
 5. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงไม่นำรถยนต์ที่เช่าไปให้เช่าช่วง โอน หรือส่งมอบให้บุคคลอื่นไปขับขี่อันขาด
 6. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงว่าได้รับทราบข้อมูลรถยนต์ ประกันภัย จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมหรือตัวแทนในรถยนต์ที่เช่าครบถ้วนแล้ว ณ วันที่รับรถ
 7. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ หากมีความเสียหายใดๆเพราะเหตุดังกล่าวไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
 8. ในกรณีที่รถที่เช่าเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที และ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรก โดยอัตราค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรก นั้นให้เป็นไปตามแต่เหตุและกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีความเสียหายเกิดจากเหตุซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย

ก. กรณีอุบัติเหตุ หากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ข. กรณีอุบัติเหตุ หากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องรับผิดในความเสียหาย (“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 50,000 บาทเมื่อพิจารณาแล้วค่าเสียหายอยู่ในวงเงินที่บริษัทประกันภัยคุ้มครอง โดยอ้างอิงตามประเภทรถดังตารางต่อไปนี้

 • รถเก๋ง 2 ประตู
 • รถเก๋ง 4 ประตู
 • รถเก๋ง 5 ประตู

 • รถ SUV

 • รถมินิ SUV

 • รถ Crossover

 • รถไฟฟ้า EV*

 • รถสปอร์ต**

 • รถกระบะ

*สำหรับค่าเสียหายเพิ่มเติมในกลุ่มรถไฟฟ้า EV ราคาค่าเสียหาย (ค่าเสียหายส่วนแรก) อาจมีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาของบริษัทประกันภัย อ้างอิงตามชื่อแบรนด์รถดังนี้

 • BYD
 • CHANGAN
 • GAC
 • GWM
 • NETA
 • Tesla

**สำหรับค่าเสียหายเพิ่มเติมในกลุ่มรถสปอร์ต ราคาค่าเสียหาย (ค่าเสียหายส่วนแรก) อาจมีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาของบริษัทประกันภัย อ้างอิงตามชื่อยี่ห้อรถดังนี้

 • Aston Martin
 • Audi
 • Bentley
 • BMW
 • Ferrari
 • Jeep
 • KIA
 • Lamborghini
 • Lexus
 • Maserati
 • Mercedes Benz
 • Mini
 • Peugeot
 • Porsche
 • Range Rover
 • Volkswagen

ทั้งนี้อัตราค่าเสียหายส่วนแรกนั้นให้ถือการพิจารณาของทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมนั้นเป็นที่สุด
นอกจากนี้ หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง

2. กรณีความเสียหายอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราค่าปรับตามหน้าสัญญา

9. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องระมัดระวังมิให้รถเช่าหาย หากรถที่เช่าหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแสดงกุญแจตัวจริงให้ปรากฎแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้หรือส่วนต่างค่าใช้จ่ายรวมถึงส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง เว้นแต่เป็นกรณีกุญแจตัวจริงและตัวรถหายด้วยกันทั้งหมด หรือคดีสิ้นสุดและมีหลักฐานควรเชื่อหรืออาจะเชื่อได้ว่าผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดในการทำให้รถหาย ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายของราคารถทั้งหมดร้อยละ 100 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้

10. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายรถ เมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเห็นควรให้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมหรือรถยนต์คันที่ให้เช่า/ยืมได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

11. หากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด เช่น เอกสารภายในรถยนต์ เบาะรถยนต์ ยาง อะไหล่ แม่แรง กุญแจและอื่นๆเป็นต้น ชำรุดหรือสูญหาย ในระหว่างการเช่ารถยนต์ ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดตามรายการที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเรียกเก็บ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมจะใช้เกณฑ์ราคาค่าปรับตามราคาที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆกำหนดขึ้นและค่าบริการตามจริง

12. ยางรถยนต์ หากยางรั่วผู้เช่า/ผู้ยืมต้องซ่อมปะยางมาคืนผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม หากยางแตกผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องซื้อยางยี่ห้อ และลายตามเดิมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมใหม่ ทั้งนี้ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

13. ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่า/ยืมนั้นถูกอายัด หรือกรณีถูกปรับจากเหตุอันเกิดจากการใช้รถของผู้เช่า/ผู้ยืม ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เช่า/ผู้ยืมชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมใดๆ จากเหตุดังกล่าวได้ตามจริง โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินประกันได้ทันทีโดยมิต้องได้รับความยินยอมและมีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามความเป็นจริง

14. การนับเวลาในการเช่ารถ จะนับจากเวลาที่รับรถไปอีก 24 ชั่วโมง จึงนับเป็น 1 วันผู้เช่า/ผู้ยืมต้องส่งคืนรถตรงเวลาตามที่ตกลง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ โดยหากไม่สามารถคืนรถได้ตามเวลาและ/หรือสถานที่ที่ระบุไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดคืนรถซึ่งผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิปฏิเสธการขยายเวลาเช่า/ยืมดังกล่าวได้โดยมิถือว่าผิดสัญญา โดยในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตกลงที่จะให้มีการขยายเวลาการคืนรถ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จำนวนชั่วโมงที่ล่าช้า ค่าปรับ
คืนรถล่าช้ากว่ากำหนดแต่ไม่เกิน 24 ชม. นับจากเวลาที่เช่า/ยืม ไม่มี
1-4 ชั่วโมงแรกที่เกินจาก 24 ชม. ตามด้านหน้าของสัญญา
หลังจาก 4 ชั่วโมง ตามด้านหน้าของสัญญา

ยกตัวอย่าง : ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 100บาท

 1. สัญญาเช่า รับรถ วันที่ 5 มกราคม เวลา 10:00น. คืนรถ วันที่ 5 มกราคม เวลา 18:00น. ราคาค่าเช่าเก็บเต็มจำนวนเช่า 1 วัน คือ 1,000 บาท สามารถคืนรถ วันที่ 6 มกราคม 10:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. สัญญาเช่า รับรถ วันที่ 5 มกราคม เวลา 10:00น. คืนรถ วันที่ 6 มกราคม เวลา 12:00น. ราคาค่าเช่าตามสัญญา 1 วัน และ 2 ชั่วโมง คือ 1,200 บาท ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องการคืนรถล่าช้าไปอีก 2 ชั่วโมง คือ วันที่ 6 มกราคม 14:00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท โดยค่าใช้จ่ายรวมเป็น ราคาเช่าราคาเต็ม 1 วัน และ 4 ชั่วโมง คือ 1,400 บาท ในทางกลับกัน หากต้องการคืนรถล่าช้า ไปเวลาอีก 3 ชั่วโมง คือ วันที่ 6 มกราคม 15:00 น. จะมีค่าใช้จ่ายรวมเป็น ราคาเช่าเต็ม 2 วัน คือ 2,000 บาท

*การเปลี่ยนแปลงการเช่าทุกกรณี ต้องแจ้งผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบ และตกลงยินยอมก่อน

15. ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทรัพย์สินที่ผู้เช่า/ผู้ยืมลืมไว้ในรถที่เช่าทั้งสิ้น

16. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องเติมน้ำมันให้เต็มตามที่กำหนดก่อนส่งคืน ไม่เช่นนั้นผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถเรียกเก็บเงินค่าน้ำมัน หรือยินยอมให้หักค่าน้ำมันที่ขาดจากเงินประกันได้ทันที โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมเติมน้ำมันไม่ตรงตามชนิดที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

17. ภายใต้สัญญานี้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมต้องคืนเงินประกันให้ผู้เช่า/ผู้ยืมเต็มจำนวนเมื่อผู้เช่า/ผู้ยืมส่งมอบรถคืน โดยที่ผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ได้กระทำผิดสัญญา และไม่ปรากฎความเสียหายอย่างใดๆ ในทางกลับกัน หากผู้เช่า/ผู้ยืมกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่า/ผู้ยืมยินยอมให้ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมริบเงินประกันได้ทันทีและยินยอมให้ฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหายได้ตามจริง โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ชำระค่าปรับในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถใช้สิทธิปรับได้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิหักค่าปรับดังกล่าวออกจากเงินประกันได้ทันที

18. สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลบังคับเฉพาะวันที่เช่า/ยืมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น หรือรวมถึงสัญญาที่มีการเช่าต่อ หากผู้เช่า/ผู้ยืม ไม่สามารถคืนรถได้ตามกำหนดเวลา และไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบโดยทันที หากเกิดกำหนดเวลาคืนรถเกินกว่า 3 ชั่วโมง หรือไม่สามารถติดต่อตัวผู้เช่า/ผู้ยืมรถยนต์ได้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองรถสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายหรือยักยอกทรัพย์ได้ทันที หากมีค่าเสียหายหรือค่าดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นจากการนี้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

19. หากผู้เช่า/ผู้ยืม ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมริบเงินประกันที่วางทั้งหมดได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ค่าความเสียหายเกินกว่าเงินประกัน ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ตามความจริง

20. ไดรฟ์ฮับเป็นตัวกลางจัดหาบริการรถเช่าเท่านั้น ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย หรือการกระทำๆ อันเกิดจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม และ/หรือ ผู้เช่า/ผู้ยืม หากผู้เช่า/ผู้ให้ยืมผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใด และไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ไดรฟ์ฮัพไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ผู้ค้ำประกัน ลูกหนี้ร่วม หรือต้องร่วมรับผิดชอบใดๆในเอกสารฉบับนี้ และเป็นที่เข้าใจด้วยว่าหากสัญญาเช่านี้มีผู้คำประกัน ผู้ค้ำประกันได้รับทราบเงื่อนไขสัญญานี้ตลอดดีแล้ว ผู้ค้ำประกันจึงมีความผูกพันรับผิดชอบชดใช้และใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

อัตราค่าปรับ

สาเหตุ ค่าปรับ
สูบบุหรี่ในรถยนต์ 3,000 บาท
คราบยางมะตอย 500 - 1,500 บาท
อาเจียน หรือคราบสกปรกทำความสะอาดยาก 1,000 - 3,000 บาท
กุญแจหาย 3,000 - 10,000 บาท
(หรือตามบิล)
ค่าบริการเปิดรถ
กรณีที่ลืมกุญแจ/กุญแจหาย
เริ่มต้น 500 บาท
(หรือตามระยะทาง)
ค่าบริการเติมน้ำมัน
กรณีที่ไม่เติมคืนหรือขับเกินที่กำหนด
300 - 3,000 บาท
ค่าบริการลากรถ กรณียางแตก ยางรั่ว หรือ อุบัติเหตุ เริ่มต้น 2,000 บาท
ค่าบริการ ชำระค่าปรับตามใบสั่ง 300 บาท
(ไม่รวมค่าปรับตามใบสั่ง)
ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี เริ่มต้น 1,000 บาท
กลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ทุเรียน อาหารทะเล ค่าปรับ 3,000 บาท
สัตว์เลี้ยง ขนสัตว์ ค่าปรับ 3,000 บาท